test test icon-title-deco

:::

願景


近程規劃 / 持續IEET認證自我改善機制,加強整體競爭力,另將研究融入教學,提升教師專業素養,增進教

                   學 品質。

中程規劃 / 鞏固軍事工程學理發展主軸,教導學生理論與實務相結合,強調驗證層次。

遠程規劃 / 將高強度結構材料運用於軍事工程設施,並結合平、戰時軍事結構之非破壞健檢機制,增強國防設

                  施防禦效能及延伸其使用壽命。