test test icon-title-deco

:::

通識課程


無分組科目/學分/學期

區分

1

2

3

4

5

6

7

8

英文(一)(二)(三)(四)

通識課程

2

2

2

2

 

 

 

 

國文(一 )(二)

通識課程

2

2

 

 

 

 

 

 

國文(三)

通識課程

 

2

 

 

 

 

 

 

中國現代史

通識課程

 

 

 

2

 

 

 

 

世界通史

通識課程

2 

 

 

 

 

 

 

 

中華民國憲法與立國精神

通識課程

 

 

3

 

 

 

 

 

軍事倫理學

通識課程

 

 

 

 

2

 

 

 

大陸問題研究

通識課程

 

 

 

 

 

 

 

3

哲學概論

通識課程

2 

 

 

 

 

 

 

 

心理學

通識課程

 

2

 

 

 

 

 

 

法學概論

通識課程

1

 

 

 

 

 

 

 

國際法概論

通識課程

 

 

 

 

 

 1

 

 

通識必修課程學分合計

9

8

5

4

2

1

0

3

通識必修課程時數合計

9

8

5

4

2

1

0

3

通識必修課程
學分時數總計

32學分32小時

微積分(一)(二)

軍官專業

2

 2

 

 

 

 

 

 

基礎化學及實驗(一)(二)

軍官專業

3

 3

 

 

 

 

 

 

普通物理及實驗(一)(二)

軍官專業

3 

 3 

 

 

 

 

 

 

電腦科學

軍官專業

2 

 

 

 

 

 

 

 

管理學

軍官專業

 

 2

 

 

 

 

 

 

資訊應用

軍官專業

 

2

 

 

 

 

 

 

環境與地理資訊系統 軍官專業             2  
土木工程概論 軍官專業           2    

車輛原理

軍官專業

 

 

2

 

 

 

 

 

武器系統

軍官專業

 

 

 

 

 

2

 

 

電工概論

軍官專業

 

 

 

2

 

 

 

 

通訊概論

軍官專業

 

 

 

 

 

 

2

 

軍官專業課程學分合計

10

12

2

2

0

4

4

0

軍官專業課程時數合計

10

12

2

2

0

4

4

0

軍官專業課程
學分時數總計

34學分34小時

人文涵養與多元文化

社會科學與公民素養

自然與科技發展

軍事涵養與戰略思維

通識選修

 

 

2

2

2

2

2

2

通識選修課程
學分時數總計         

6學分6小時

通識選修課程區分為「人文涵養與多元文化社會科學與公民素養自然與科技發展軍事涵養與戰略思維等 四大領域,,二至四年級使得選修,需任選三領域各修習2學分,方得畢業