test test icon-title-deco

:::

專業必選修


本系為達到「培育物理理論與應用結合之軍事領導人才」之教育目標。在課程規劃上以「通專均衡」的理念為基礎,在專業課程採理論與應用並重的設計規劃,將課程區分:

學系專業課程於畢業前需修滿72學分(含)以上,此外在軍官特質教育類課程(包括通識核心、通識博雅及軍官專業課程)也規劃有56學分提供修習。詳細課程規劃說明如下表:

陸軍軍官學校物理系課程設計學分配當表

類別

 

 

年級

部訂共同

必修

(34學分)

通識教育(38學分)

系專業課程(56學分)

必修(32學分)

選修(6學分)

必修(37學分)

選修(19學分)

課目

學分

課目

學分

課目

學分

課目

學分

課目

學分

一年級

上學期

微積分

2

英文

2

 

 

 

 

 

 

電腦科學

2

國文

2

 

 

 

 

 

 

普通物理及實驗

3

世界通史

2

 

 

 

 

 

 

基礎化學及實驗

3

理則學

1

 

 

 

 

 

 

表達與

溝通

1

 

 

 

 

 

 

法學概論

1

 

 

 

 

 

 

下學期

微積分

2

英文

2

 

 

 

 

 

 

國文

2

 

 

 

 

 

 

基礎物理及實驗

3

國文(軍事文選)

2

 

 

 

 

 

 

基礎化學及實驗

3

領導

心理學

1

 

 

 

 

 

 

心理諮商與輔導

1

 

 

 

 

 

 

管理學

2

國際法

概論

1

 

 

 

 

 

 

資訊應用

2

 

 

 

 

 

 

二年級

上學期

車輛原理

2

英文

2

 

人文涵養與多元文化、社會科學與公民素養、自然與科技發展及軍事涵養與戰略思維等四個領域擇三領域選一門課修習

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

應用數學(一)

3

實驗物理(一) 等5門課擇1

3

中華民國憲法與立國精神

3

力學(一)

3

下學期

電工概論

2

英文

2

應用數學(二)

3

實驗物理(二) 等5門課擇2

6

中國通史

1

力學(二)

3

近代史

1

三年級

上學期

武器系統

2

軍事倫理學

2

電磁學(一)

3

計算物理(一) 等7門課擇1

3

量子物理(一)

3

下學期

土木工程概論

2

 

 

電磁學(二)

3

計算物理(二) 等6門課擇1

3

量子物理(二)

3

四年級

上學期

環境與地理資訊系統

2

 

 

近代物理實驗 (一)

2

量子力學(一) 等8門課擇1

3

通訊概論

2

 

 

光學及實驗 (一)

2

光電物理專題 (一)等5門課擇1

1

下學期

 

 

大陸問題研究

3

熱物理

3

量子力學(二) 等11門課擇1

3

近代物理實驗 (二)

2

光學及實驗 (二)

2

光電物理專題 (二)等5門課擇1

1